bao mat thong tin

Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin cá nhân khách hàng. Mọi thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được chúng tôi bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. Và không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác. Chúng tôi chỉ chia sẻ các thông tin này trong trường hợp được sự đồng ý khách hàng hoặc trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, buộc chúng tôi phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật của nhà nước.